fbpx
Katowice: 32 720 12 47 Bydgoszcz: 52 522 28 88

32 206 88 00 502 069 396

NAJLEPSZA KLINIKA W POLSCE WEDŁUG GCR
Mailing i social media

W związku z planowanym do realizacji projektem „Stworzenie pierwszego na Śląsku profesjonalnego Centrum Leczenia Choroby Okluzyjnej”, planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP) Dentim Clinic ogłasza zapytania fertowe na mailing do własnej bazy przy użyciu platformy Freshmail, mailing do baz zewnętrznych, reklamę w Social Media, reklamę kanału i filmów na You Tube.

Specyfikacja:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie mailingów do własnej bazy klienta przy użyciu platformy Freshmail. Zamówienie uwzględnia zakup odpowiedniego planu abonamentowego, stworzenie i uzupełnienie profilu, tworzenie grafik do mailingów i ich kodowanie do odpowiedniego formatu przy użyciu języka HTML, copywriting i tworzenie Landing Pages dla wysyłek mailingów, raportowanie oraz optymalizacja.

Mailing do baz zewnętrznych. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kampanii mailingowej do baz zewnętrznych określonych przez klienta. Zamówienie uwzględnia koordynowanie procesu wysyłki, stworzenie grafik mailingu i ich kodowanie do odpowiedniego formatu przy użycia języka HTML, copywriting, stworzenie Landing Pages i raportowanie.

Reklama w Social Media. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kampanii reklamowych na Facebook, stworzenie niezbędnego contentu, grafik, filmów i ich edycja, obróbka zdjęć, copywriting, stworzenie Landing Pages i raportowanie oraz optymalizacja.

Reklama kanału i filmów na You Tube. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kampanii reklamowej kanału i filmów klienta na You Tube. Zamówienie uwzględnia stworzenie kampanii, skonfigurowanie i jej optymalizacja, stworzenie dodatkowych grafik potrzebnych do prawidłowego przeprowadzania kampanii na You Tube, stworzenie Landing Pages i raportowanie.

 

Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie porównania:

1. cen (netto), ocena polega na obliczeniu ilorazu ceny najniższej do ceny oferowanej gdzie oferta z najniższą ceną otrzyma 1 punkt, następnie ocena jest przemnażana razy wagę 90%

2. termin realizacji, ocena polega na obliczeniu terminu najkrótszego do oferowanego terminu realizacji, gdzie oferta z najkrótszym terminem otrzyma 1 punkt, następnie ocena jest przemnażana razy wagę 10%

Ocena końcowa jest sumą w/w ocen szczątkowych, gdzie ocena idealna wynosi 1.

Oferty należy złożyć do dnia 21.02.2017 do godziny 10:00, w siedzibie Zamawiającego tj.: ul. Johna Baildona 12/3, 40-115 Katowice lub drogą elektroniczną na adres email: arek@dentim.pl. Osoba wyznaczona do kontaktu z oferentami – Arkadiusz Buziewicz, e-mail: arek@dentim.pl. 

 


 

Aktualizacja z dnia 24.02.2017

Po przeprowadzonym rozeznaniu rynkowym, informujemy iż za najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

Fine Growth Capital Sp. z o.o.
Adres: ul. Złota 7/18, 00-019 Warszawa


error: Zakaz kopiowania treści!!