fbpx
Katowice: 32 720 12 47 Bydgoszcz: 52 522 28 88

32 206 88 00 502 069 396

NAJLEPSZA KLINIKA W POLSCE WEDŁUG GCR
Usługi agencji PR

W związku z planowanym do realizacji projektem „Stworzenie pierwszego na Śląsku profesjonalnego Centrum Leczenia Choroby Okluzyjnej”, planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP) Dentim Clinic ogłasza zapytania ofertowe na usługi edytorskie agencji PR, sponsoring wydarzeń lokalnych oraz prowadzenie videobloga.

Specyfikacja:

Usługi edytorskie agencji mają polegać na stworzeniu serii czterech artykułów edukacyjnych dotyczących przyczyn powstawania choroby okluzyjnej oraz możliwych rozwiązywań. Publikacja artykułów powinna powinna się odbyć przynajmniej w ogólnodostępnej, lokalnej prasie województwa śląskiego (lub w jej wersji online). Idealnie w prasie ogólnopolskiej (lub w jej wersji online).

Sponsoring wydarzeń polega na uczestnictwie przynajmniej w trzech lokalnych wydarzeniach np. targach śniadaniowych, które mają promować i szerzyć wiedzę na temat usług dentystycznych oraz przedstawiać obraz rzetelnej firmy. Działania te obejmują również przygotowanie stoiska i materiałów niezbędnych do obcości podczas wydarzenia.

Prowadzenie wideobloga polega na współtworzeniu bloga, organizacji zasobów i pracy – niezbędnych do funkcjonowania go w sieci.

 

Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie porównania:

1. cen (netto), ocena polega na obliczeniu ilorazu ceny najniższej do ceny oferowanej gdzie oferta z najniższą ceną otrzyma 1 punkt, następnie ocena jest przemnażana razy wagę 90%

2. termin realizacji, ocena polega na obliczeniu terminu najkrótszego do oferowanego terminu realizacji, gdzie oferta z najkrótszym terminem otrzyma 1 punkt, następnie ocena jest przemnażana razy wagę 10%

Ocena końcowa jest sumą w/w ocen szczątkowych, gdzie ocena idealna wynosi 1.

Oferty należy złożyć do dnia 22.02.2017 do godziny 10:00, w siedzibie Zamawiającego tj.: ul. Johna Baildona 12/3, 40-115 Katowice lub drogą elektroniczną na adres email: arek@dentim.pl. Osoba wyznaczona do kontaktu z oferentami – Arkadiusz Buziewicz, e-mail: arek@dentim.pl. 

 

 


 

Aktualizacja z dnia 24.02.2017

Po przeprowadzonym rozeznaniu rynkowym, informujemy iż za najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

Guarana PR, Tomasz Pietrzak
Adres: ul. Grunwaldzka 235/120, 43-600 Jaworzno


error: Zakaz kopiowania treści!!